EIKON - C14 - MICROFONO CONDENSATORE DA STUDIO
Euro: 135,00